Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni weblapunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, a vásárlási szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

1. Az Üzemeltető:

Cég neve: BIADORA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

Cég-nyilvántartási szám: 0806012723

Adószám: 22204587-1-08

Székhely: 9400 Sopron, Mező u. 1

Levelezési cím: 9400 Sopron, Mező u. 1

Elektronikus elérhetőség: Kattints!

A továbbiakban Üzemeltető.

2. A Felhasználó:

Azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik regisztrációval igénybe veszik a Web Push szolgáltatás. A regisztráció az ÁSZF automatikus elfogadását jelenti.

3. Az Ügyfél:

Azok a felhasználók, akik az adott időszakban aktív - előre fizetett - csomaggal rendelkeznek.

4. A szerződés létrejötte:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Üzemeltető által online szolgáltatásként üzemeltetett WEB Push rendszer használatára vonatkozó feltételeket. A regisztrációs oldal kitöltésével, a regisztráció gombra való kattintással, az „Egyetértek az adatkezelési nyilatkozattal és az Általános Szerződési Feltételekkel" jelölő négyzet bepipálásával és egy fizetős csomag megrendelésével és kifizetésével az Ügyfél részéről, és az Üzemeltető részéről a csomag aktiválásával a szerződés létrejött.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető WEB Push rendszer weboldala, az Üzemeltető által küldött hírlevél, vagy valamennyi Felhasználónak és Ügyfélnek, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

5. A Szerződés tárgya:

Az Üzemeltető a Felhasználók és Ügyfelek részére úgynevezett SAAS (Software As A Service - Szoftver Szolgáltatáskénti Biztosítása) szolgáltatás keretében, böngésző alapú, online értesítési rendszert biztosít (továbbiakban WEB Push), mely lehetővé teszi a Felhasználók és Ügyfelek részére, hogy software installációk, frissítések és plusz erőforrások nélkül vegyenek igénybe fejlett és hatékony web böngésző retargeting szolgáltatást, mellyel a Felhasználók és Ügyfelek bemutathatják online látogatóik számára az ajánlataikat, vagy más üzenetet küldhetnek.
Az Üzemeltető által működtetett online szolgáltatásként bérelhető WEB Push felhasználási joga azon jogi-és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik gazdasági tevékenységük körében (nem fogyasztóként) érvényesen regisztrálnak a Web Push weboldalán, valamint jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek. Előbbiek alapján jelen ÁSZF-re nem terjednek ki a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései. A regisztrációval a Felhasználó/Ügyfél elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője; és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
A regisztráció kitöltése folyamán a Felhasználó/Ügyfél köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni.
Az Üzemeltető - amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz - jogosult a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót/Ügyfelet a WEB Push online szolgáltatásának használatából kizárni.

6. A Szerződés időtartama:

A Felek a szerződést határozatlan időre, de minimum az Ügyfél által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára kötik.

7. Előfizetői csomagok:

Az Üzemeltető a szolgáltatást különböző csomagokban, előfizetéses alapon teszi elérhetővé. A pontos előfizetői csomagok, azok tartalma, a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a https://webpush.hu címen. Az Üzemeltető fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására.
A csomagok megrendelése, megújítása, illetve csomag váltás a Felhasználó egyedi fiókjából lehetséges. A Felhasználó/Ügyfél bármikor nagyobb csomagra válthat, amennyiben a csomag erőforrásai nem elegendőek (pl.: több a feliratkozó, mint a csomagban foglalt lehetőség). A nagyobb szolgáltatási csomagra való váltásig, illetve ez által a megfelelő erőforrás biztosításáig a Felhasználó a WEB Push szolgáltatással nem tud új üzenetet küldeni.
Fiókok törlése: Amennyiben Felhasználó az előfizetését nem hosszabbítja meg, fiókja inaktívvá válik. Az inaktív fiókok a bennük lévő feliratkozókkal 30 nap után archiválásra és/vagy törlésre kerülhetnek. A fiók a továbbiakban nem lesz elérhető, az adatok az Ügyfél számára elvesznek, annak tartalmát az Ügyfél az Üzemeltetőtől nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.
Az Üzemeltető Kipróbálásra maximum 30 nap időtartamra ingyenes csomagot is biztosít. Az ingyenes próbaidőre szóló szolgáltatás tartalma a WEB Push weboldalán olvasható.
Ez alatt az időszak alatt a WEB Push a normál használati feltételeknek megfelelően működik. Az ingyenes próbaidőszak végéig a WEB Push működése bármikor külön indoklás nélkül felmondható.
Amennyiben Felhasználó a próbaidőszak alatt nem jelzi előfizetési szándékát, nem vált fizetős csomagra, úgy az általa regisztrált WEB Push fiók minden adatával együtt visszavonhatatlanul archiválásra majd törlésre kerül, annak tartalmát a Felhasználó az Üzemeltetőtől nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.

8. A Szolgáltatás díja

Megrendelés esetén az Ügyfél a szolgáltatási díjat előre fizeti az Üzemeltető számára. A befizetett összeget az Üzemeltető tartja nyilván és az Ügyfél számára előfizetési csomagjától függően biztosítja a rendszer használatát.
A szolgáltatás megrendeléséhez regisztráció szükséges. Regisztráció után, az ügyfél egyedi fiókjából tudja a számára megfelelő csomagot megrendelni. Az Ügyfél Átutalással fizethet.
Amennyiben az Üzemeltető rendszere értesítést kap a sikeres fizetésről, a felhasználói fiók aktívvá válik és a választott csomagnak megfelelően használhatóvá válik a szolgáltatás. A fizetési tranzakció megtörténtét követően az elektronikus számlát is e-mailben küldi ki az Üzemeltető által megbízott szolgáltató (billingo.hu) az Ügyfél részére.
A szolgáltatási időszak kezdete az aktiválás napja.
Amennyiben az Üzemeltető az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről az Ügyfelet írásban tájékoztatja.
Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható WEB Push funkciókat és a regisztrált WEB Push-al maximálisan küldhető üzenetek számát határozzák meg, a WEB Push weboldalán tekinthetők meg.
Az online szolgáltatásként bérelhető WEB Push díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint. Az Ügyfél a befizetést Forintban végzi az Üzemeltető számlájára. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben az Ügyfél nem fizette be az esedékes díjakat. A WEB Push szolgáltatási díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő hatállyal történő megváltoztatására.

9. Az Üzemeltető kötelezettségei:

Az Üzemeltető a Felhasználó/Ügyfél számára biztosítja a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető WEB Push felhasználási jogát.
Amennyiben az Üzemeltető az Ügyfélnek gondatlanul kárt okoz a szolgáltatás igénybevétele során, köteles az eredeti állapot visszaállítására, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel, ha az Ügyfél az elvárható gondossággal járt el. (Például, de nem kimerítően: a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta és korlátozta, és elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során.)
Amennyiben az Ügyfél késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt az Üzemeltető –saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az Ügyfelet. Az Üzemeltető köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség az Üzemeltetőt terheli.
Az Üzemeltető a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal.
Az Üzemeltető a szolgáltatást anyagi felelősség nélkül nyújtja. Bár minden üzletileg még ésszerűnek tekinthető biztonsági intézkedést megtesz, nem garantálhatja az üzenetek 100%-os időbeni terítését. Ennek oka, hogy a szolgáltatást a hálózat, a böngészők és a nem az Üzemeltető használatában álló, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges szerverek és kapcsoló elemek is befolyásolják.
A vélt vagy elmaradt bevételért vagy haszonért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
A teljesítés során az Üzemeltető alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó bevonásának feltételei:
Az alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
Az Üzemeltető gondoskodik róla, hogy az alvállalkozója az Üzemeltető által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.
Jelen szerződés teljesítése során az Üzemeltetőnek nem feladata az Ügyfél/Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

10. Az Ügyfél kötelezettségei :

Az Ügyfél köteles az Üzemeltető szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat az Üzemeltetőnek megfizetni. Az Ügyfél köteles a jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést az Üzemeltető részére biztosítani.
Az Ügyfélhez tartozó WEB Push szolgáltatás működtetése, kezelése, adminisztrálása minden esetben az Ügyfél feladata. Az Üzemeltető az Ügyfél regisztrált WEB Push-ával történő értékesítési folyamatban és kapcsolattartásban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata az Ügyfél feliratkozóival, vásárlóival azokkal kizárólag az Ügyfél áll kapcsolatban. A WEB Pushban található adatok valódiságával kapcsolatban kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel.
Az Ügyfél köteles minden, a weboldal és WEB Push üzemeltetéssel kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat WEB Push adminisztrációs felületén beállítani. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén az Üzemeltetőnek a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás felfüggesztése.
Az Üzemeltető nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. Az Üzemeltető jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben az Ügyfél a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.
Az Ügyfél jelszavának biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
Karbantartási célból az Üzemeltető jogosult az Ügyfél Felhasználó WEB Push fiókjába bejelentkezni.

11. Hardware és Szoftver feltételek:

A WEB Push SAAS (Software As A Service) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.
Az Üzemeltető a WEB Pusht-t az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Ügyfél/Felhasználó által biztosított szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.
A bejelentkezés feltételei a következők:
Szélessávú Internet kapcsolat; Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép; Aktív felhasználónév és jelszó ismerete;
A munkavégzés feltételei a következők:
A bejelentkezés feltételei teljesülnek; Az Ügyfél befizette az aktuális szolgáltatási díjakat,(vagy Felhasználóként próba csomagot használ) az Üzemeltető felé lejárt tartozása nincs.
Támogatott böngészők:
Chrome, Firefox, Android, Opera

12. Rendelkezésre Állás:

Az Üzemeltető garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Amennyiben az Üzemeltető nem teljesíti a 99%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatáshosszabbítást ad cserébe az Ügyfél részére.
A fentiek alól az előre tervezett karbantartások és a vis maior esetek kivételnek számítanak.
Előre tervezett karbantartás esetén az elérhetetlenség időtartamának a 3-szorosát adja az Üzemeltető kompenzációként az Ügyfélnek.

13. Ügyfélszolgálat:

Az Ügyfél és az Üzemeltető közötti kapcsolattartás módja írásos, e-mail alapú, az uzemeltetes@webpush.hu cím és az Ügyfél regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.
Hibajelentésre az Ügyfél fiókjából elérhető Támogatóközpontban hibajegy nyitásával és mentésével van mód. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba észlelésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben a szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben. Az Üzemeltető a következő feltételekkel a hibajegyre 72 órán belül válaszol. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt az Üzemeltető iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele.

14. Vis maior:

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

15. A szerződés megszűnésének az esetei:

Az Ügyfél jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.
Az Üzemeltető azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:
• Az Ügyfél az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
• 60 napot meghaladó vis maior esete.
A Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott email címre küldött emailben - történhet.
Az Üzemeltető jogosult az Ügyfél WEB Pushának működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a WEB Pushát törölni az alábbi indokokkal:
• Az Ügyfél WEB Pushával törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást promótál.
• Az Ügyfél az Üzemeltető által nem etikusnak minősített terméket, vagy szolgáltatást promótál a WEB Pushával.
• Számlatartozás fennállása esetén.
• Az Ügyfél WEB Push fiókjában nem valós cégadatokat jelenít meg.
• Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
• Megtévesztő, manipulatív tartalom promótálása esetén.
• Kártékony programkód használata esetén.
• Tömeges – a WEB Push adminisztrációs felületén keresztül történő - kéretlen üzenetek küldése esetén
• Bármilyen, az Üzemeltető, vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom promótálása esetén.
• Bármilyen, az Üzemeltető, vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.
Amennyiben az Üzemeltető a fenti okokból kifolyólag az Ügyfél WEB Pushát törli, úgy az Ügyfél kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, WEB Pusha tartalmát az Üzemeltetőtől nem követelheti.
Az Ügyfél rendkívüli felmondással élhet,
• ha Üzemeltető anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy
• indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.

16. Egyéb rendelkezések, vitás kérdések rendezése:

Az Üzemeltetőnek és az Ügyfélnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2017. 06. 16.

Készen állsz az üzleted promótálására?

© Copyrights Webpush.hu